(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Kto naprawdę ukrzyżował Jezusa?
Mr Bean
2005-08-25 12:39:00 UTC
Powszechnie wiadomo, że Piłat polecił Jezusa ubiczować a nastepnie
ukrzyżować. Tymczasem panuje przekonanie, że to Żydzi są winni smierci
Jezusa.

Jak ten problem rozwiązać? Kto ponosi w rzeczywistości odpowiedzialność
za mord na najbardziej pokojowo usposobionym Człowieku, jaki chodził po
ziemi?

Przeczytajmy poniższy fragment Słowa Bożego. Autorem słów jest apostoł
Piotr a wypowiada te słowa do... Żydów.

Dzieje Apost. 3:(12) Na ten widok Piotr przemówił do ludu: Mężowie
izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na
nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? (13)
Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego,
Jezusa, *wy* jednak *wydaliście* Go i *zaparliście* się Go przed
Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. (14) Zaparliście się Świętego i
Sprawiedliwego, a *wyprosiliście ułaskawienie* dla zabójcy. (15)
*Zabiliście* Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my
jesteśmy świadkami.


Dalej Piotr powiedział:(19) Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy
wasze zostały zgładzone,

Czyż nastąpiła zmiana w stosunku Żydów do Jezusa? Czy skorzystali z
zaproszenia Piotra?

1 List Jana (19) (22) Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto
zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, który
nie uznaje Ojca i Syna.


Oczywiście są tacy którzy twierdzą, że Jezus wybaczył tym, ktorzy Go
przebijali.

Łukasz 23:(34) Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co
czynią. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.


Komu zatem Jezus wybaczył? Czy wypowiedział te słowa do katów czy do
faryzeuszy?

Aby to zrozumieć, należy sprawdzić jaki grzech jest grzechem niewybaczalnym.

Mat 12:(23) A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest
to Syn Dawida? (24) Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko przez
Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. (25) Jezus, znając
ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo, wewnętrznie skłócone,
pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się.
(26) Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże
się więc ostoi jego królestwo? (27) I jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam
złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą
waszymi sędziami. (28) Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe
duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. (29) Albo jak może
ktoś wejść do domu mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw
nie zwiąże? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. (30) Kto nie jest ze Mną,
jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. (31) Dlatego
powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale
bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. (32) Jeśli ktoś
powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz
jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w
tym wieku, ani w przyszłym.


Z powyższego tekstu wynika, że faryzeusze popełnili niewybaczalny błąd i
dla nich nie ma przebaczenia. Mam na myśli współczesnych Jezusowi
faryzeuszy.

Mało tego! Jezus zwrócił się do oskarżających Go faryzeuszy jako do
morderców proroków. Jak wiadomo, prorocy byli zabijani przez podobnego
nastawienia Żydów, jak owi faryzeusze.

Tak więc Żydzi przejawiający takie samo nastawienie do Jezusa, do
pomordowanych w przeszłości proroków, także są winni NIEWYBACZALNEGO
grzechu.

Mat 23: (29) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo
budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, (30) i
mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich
wspólnikami w zabójstwie proroków. (31) Przez to sami przyznajecie, że
jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. (32) Dopełnijcie i
wy miary waszych przodków! (33) Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie
ujść potępienia w piekle?


Jezus tutaj wyjaśnił że dlatego faryzeusze popełniali niewybaczalny
grzech ponieważ wstępywali w ślady swoich ojców, a nie jedynie dlatego,
że byli ich potomkami.


Mat 23:(35) Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na
ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza,
syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem.


Jeszcze jedno potwierdzenie, że faryzeusze nie dostąpią miłosierdzia.

Mat 23:(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo
zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy *sami nie wchodzicie* i
nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.


c.d.n.


pzdr...
news.tpi.pl
2005-08-25 13:51:16 UTC
Dokladnie tak samo inkwizycja mordowall ludzi rekami swieckich sadow
Powszechnie wiadomo, ¿e Pi³at poleci³ Jezusa ubiczowaæ a nastepnie
ukrzy¿owaæ. Tymczasem panuje przekonanie, ¿e to ¯ydzi s± winni smierci
Jezusa.
Jak ten problem rozwi±zaæ? Kto ponosi w rzeczywisto¶ci odpowiedzialno¶æ
za mord na najbardziej pokojowo usposobionym Cz³owieku, jaki chodzi³ po
ziemi?
Przeczytajmy poni¿szy fragment S³owa Bo¿ego. Autorem s³ów jest aposto³
Piotr a wypowiada te s³owa do... ¯ydów.
Dzieje Apost. 3:(12) Na ten widok Piotr przemówi³ do ludu: Mê¿owie
izraelscy! Dlaczego dziwicie siê temu? I dlaczego tak¿e patrzycie na
nas, jakby¶my w³asn± moc± lub pobo¿no¶ci± sprawili, ¿e on chodzi? (13)
Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, ws³awi³ S³ugê swego,
Jezusa, *wy* jednak *wydali¶cie* Go i *zaparli¶cie* siê Go przed
Pi³atem, gdy postanowi³ Go uwolniæ. (14) Zaparli¶cie siê Šwiêtego i
Sprawiedliwego, a *wyprosili¶cie u³askawienie* dla zabójcy. (15)
*Zabili¶cie* Dawcê ¿ycia, ale Bóg wskrzesi³ Go z martwych, czego my
jeste¶my ¶wiadkami.
Dalej Piotr powiedzia³:(19) Pokutujcie wiêc i nawróæcie siê, aby grzechy
wasze zosta³y zg³adzone,
Czy¿ nast±pi³a zmiana w stosunku ¯ydów do Jezusa? Czy skorzystali z
zaproszenia Piotra?
1 List Jana (19) (22) Któ¿ za¶ jest k³amc±, je¶li nie ten, kto
zaprzecza, ¿e Jezus jest Mesjaszem? Ten w³a¶nie jest Antychrystem, który
nie uznaje Ojca i Syna.
Oczywi¶cie s± tacy którzy twierdz±, ¿e Jezus wybaczy³ tym, ktorzy Go
przebijali.
£ukasz 23:(34) Lecz Jezus mówi³: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz±, co
czyni±. Potem rozdzielili miêdzy siebie Jego szaty, rzucaj±c losy.
Komu zatem Jezus wybaczy³? Czy wypowiedzia³ te s³owa do katów czy do
faryzeuszy?
Aby to zrozumieæ, nale¿y sprawdziæ jaki grzech jest grzechem
niewybaczalnym.
Mat 12:(23) A wszystkie t³umy pe³ne by³y podziwu i mówi³y: Czy¿ nie jest
to Syn Dawida? (24) Lecz faryzeusze, s³ysz±c to, mówili: On tylko przez
Belzebuba, w³adcê z³ych duchów, wyrzuca z³e duchy. (25) Jezus, znaj±c
ich my¶li, rzek³ do nich: Ka¿de królestwo, wewnêtrznie sk³ócone,
pustoszeje. I ¿adne miasto ani dom, wewnêtrznie sk³ócony, nie ostoi siê.
(26) Je¶li szatan wyrzuca szatana, to sam ze sob± jest sk³ócony, jak¿e
siê wiêc ostoi jego królestwo? (27) I je¶li Ja przez Belzebuba wyrzucam
z³e duchy, to przez kogo je wyrzucaj± wasi synowie? Dlatego oni bêd±
waszymi sêdziami. (28) Lecz je¶li Ja moc± Ducha Bo¿ego wyrzucam z³e
duchy, to istotnie przysz³o do was królestwo Bo¿e. (29) Albo jak mo¿e
kto¶ wej¶æ do domu mocarza, i sprzêt mu zagrabiæ, je¶li mocarza wpierw
nie zwi±¿e? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. (30) Kto nie jest ze Mn±,
jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mn±, rozprasza. (31) Dlatego
powiadam wam: Ka¿dy grzech i bluŒnierstwo bêd± odpuszczone ludziom, ale
bluŒnierstwo przeciwko Duchowi nie bêdzie odpuszczone. (32) Je¶li kto¶
powie s³owo przeciw Synowi Cz³owieczemu, bêdzie mu odpuszczone, lecz
je¶li powie przeciw Duchowi Šwiêtemu, nie bêdzie mu odpuszczone ani w
tym wieku, ani w przysz³ym.
Z powy¿szego tekstu wynika, ¿e faryzeusze pope³nili niewybaczalny b³±d i
dla nich nie ma przebaczenia. Mam na my¶li wspó³czesnych Jezusowi
faryzeuszy.
Ma³o tego! Jezus zwróci³ siê do oskar¿aj±cych Go faryzeuszy jako do
morderców proroków. Jak wiadomo, prorocy byli zabijani przez podobnego
nastawienia ¯ydów, jak owi faryzeusze.
Tak wiêc ¯ydzi przejawiaj±cy takie samo nastawienie do Jezusa, do
pomordowanych w przesz³o¶ci proroków, tak¿e s± winni NIEWYBACZALNEGO
grzechu.
Mat 23: (29) Biada wam, uczeni w Pi¶mie i faryzeusze, ob³udnicy! Bo
budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, (30) i
mówicie: Gdyby¶my ¿yli za czasów naszych przodków, nie byliby¶my ich
wspólnikami w zabójstwie proroków. (31) Przez to sami przyznajecie, ¿e
jeste¶cie potomkami tych, którzy mordowali proroków. (32) Dope³nijcie i
wy miary waszych przodków! (33) Wê¿e, plemiê ¿mijowe, jak wy mo¿ecie
uj¶æ potêpienia w piekle?
Jezus tutaj wyja¶ni³ ¿e dlatego faryzeusze pope³niali niewybaczalny
grzech poniewa¿ wstêpywali w ¶lady swoich ojców, a nie jedynie dlatego,
¿e byli ich potomkami.
Mat 23:(35) Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na
ziemi, pocz±wszy od krwi Abla sprawiedliwego a¿ do krwi Zachariasza,
syna Barachiasza, którego zamordowali¶cie miêdzy przybytkiem a o³tarzem.
Jeszcze jedno potwierdzenie, ¿e faryzeusze nie dost±pi± mi³osierdzia.
Mat 23:(13) Biada wam, uczeni w Pi¶mie i faryzeusze, ob³udnicy, bo
zamykacie królestwo niebieskie przed ludŒmi. Wy *sami nie wchodzicie* i
nie pozwalacie wej¶æ tym, którzy do niego id±.
c.d.n.
pzdr...
ElComandante
2005-08-26 18:39:59 UTC
Powszechnie wiadomo, ¿e Pi³at poleci³ Jezusa ubiczowaæ a nastepnie
ukrzy¿owaæ. Tymczasem panuje przekonanie, ¿e to ¯ydzi s± winni smierci
Jezusa.
Jak ten problem rozwi±zaæ? Kto ponosi w rzeczywisto¶ci odpowiedzialno¶æ za
mord na najbardziej pokojowo usposobionym Cz³owieku, jaki chodzi³ po
ziemi?
Mnie siê wydaje ¿e "winny" jest Bóg. To chyba on wyda³ swego syna na ¶mieræ.
Poza tym jak dzisiaj wygl±da³o by chrze¶cijañstwo gdyby jednak Jezus nie
umar³
na krzy¿u no i oczywi¶cie nie zmartwychwsta³ ?
a***@op.pl
2005-08-27 06:22:54 UTC
Post by Mr Bean
Powszechnie wiadomo, że Piłat polecił Jezusa ubiczować a nastepnie
ukrzyżować. Tymczasem panuje przekonanie, że to Żydzi są winni smierci
Jezusa.
Jak ten problem rozwiązać? Kto ponosi w rzeczywistości odpowiedzialność za
mord na najbardziej pokojowo usposobionym Człowieku, jaki chodził po
ziemi?
Mnie się wydaje że "winny" jest Bóg. To chyba on wydał swego syna na śmierć.
Poza tym jak dzisiaj wyglądało by chrześcijaństwo gdyby jednak Jezus nie
umarł
na krzyżu no i oczywiście nie zmartwychwstał ?
andrypio: My jesteśmy sami winni śmierci Pana Jezusa. On to zrobił dla nas
abyśmy mieli życie wieczne.
Poza tym, gdyby Jezus nie umarł i nie zmartwychwstał nie byłoby dzisiaj
chrześcijaństwa, a ludzie dalej czekaliby na Mesjasza.


Piotr
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
1122
2005-08-27 06:32:32 UTC
Post by a***@op.pl
andrypio: My jesteśmy sami winni śmierci Pana Jezusa. On to zrobił dla nas
abyśmy mieli życie wieczne.
No dobrze, ale jeżeli On to zrobił, abyśmy mieli, to na czym
polega nasza wina? :-)
--
+
1122
(Wolnomyśliciele myślą wolno
Bywa, że nawet bardzo wolno)
wapniak
2005-08-27 07:42:34 UTC
Post by Mr Bean
Powszechnie wiadomo, że Piłat polecił Jezusa ubiczować a nastepnie
ukrzyżować. Tymczasem panuje przekonanie, że to Żydzi są winni smierci
Jezusa...........................
Myślę że najrozsądniej uznać, w świetle Biblii, że winni śmierci Jezusa z
Nazaretu na krzyżu są wszyscy grzesznicy. Żydzi byli tylko inspiratorami
zbrodni, a właściwie wykonawcami proroctw starotestamentowych, a fizycznym
wykonawcą był aparat sądowniczo-represyjny Rzymu.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Mr Bean
2005-08-27 08:55:00 UTC
Post by wapniak
Post by Mr Bean
Powszechnie wiadomo, że Piłat polecił Jezusa ubiczować a nastepnie
ukrzyżować. Tymczasem panuje przekonanie, że to Żydzi są winni smierci
Jezusa...........................
Myślę że najrozsądniej uznać, w świetle Biblii, że winni śmierci Jezusa z
Nazaretu na krzyżu są wszyscy grzesznicy. Żydzi byli tylko inspiratorami
zbrodni, a właściwie wykonawcami proroctw starotestamentowych, a fizycznym
wykonawcą był aparat sądowniczo-represyjny Rzymu.
Można się zgodzić z tym, że jesteśmy przyczyną z powodu naszych grzechów.

Z drugiej strony, w wyniku oszustwa węża (szatana) w Edenie utraciliśmy
doskonałość a nabyliśmy grzeszne natury, potrzebujące ofiary Jezusa.

Szatan w sumie jest zabójcą Jezusa.

Niemniej osobistą odpowiedzialność za śmierć Jezusa ponoszą kapłani,
faryzeusze oraz ich naśladowcy, Judasz a także Piłat.

Publiczne umycie rąk jest zręcznym wybiegiem w niczym nie
usprawiedliwiającym ukrzyżowania Jezusa.

Mógł umyć ręce i odprawić Jezusa pod strażą w bezpieczne miejsce.

pzdr...
wapniak
2005-08-27 09:10:20 UTC
Post by Mr Bean
Post by wapniak
Post by Mr Bean
Powszechnie wiadomo, że Piłat polecił Jezusa ubiczować a nastepnie
ukrzyżować. Tymczasem panuje przekonanie, że to Żydzi są winni smierci
Jezusa...........................
Myślę że najrozsądniej uznać, w świetle Biblii, że winni śmierci Jezusa z
Nazaretu na krzyżu są wszyscy grzesznicy. Żydzi byli tylko inspiratorami
zbrodni, a właściwie wykonawcami proroctw starotestamentowych, a fizycznym
wykonawcą był aparat sądowniczo-represyjny Rzymu.
Można się zgodzić z tym, że jesteśmy przyczyną z powodu naszych grzechów.
Z drugiej strony, w wyniku oszustwa węża (szatana) w Edenie utraciliśmy
doskonałość a nabyliśmy grzeszne natury, potrzebujące ofiary Jezusa.
Słusznie piszesz, choć oszustwo szatana nie znosi odpowiedzialności za grzech
grzesznika.
Post by Mr Bean
Szatan w sumie jest zabójcą Jezusa.
Niemniej osobistą odpowiedzialność za śmierć Jezusa ponoszą kapłani,
faryzeusze oraz ich naśladowcy, Judasz a także Piłat.
Publiczne umycie rąk jest zręcznym wybiegiem w niczym nie
usprawiedliwiającym ukrzyżowania Jezusa.
Mógł umyć ręce i odprawić Jezusa pod strażą w bezpieczne miejsce.
Mógł tylko w teorii, ponieważ Jezus musiał umrzeć na krzyżu zgodnie z planem
Boga. Gdyby Pan Jezus nie umarł na krzyżu bylibyśmy nadal w starym zakonie i
prawie sądu. To jest trudny problem dla wierzącego, z jednej strony nie chciałby
aby Syn Boży szedł na krzyż, ale z drugiej strony gdyby nie poszedł ....

pozdrówko...
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
wapniak
2005-08-27 09:15:09 UTC
Post by 1122
Post by a***@op.pl
andrypio: My jesteśmy sami winni śmierci Pana Jezusa. On to zrobił dla nas
abyśmy mieli życie wieczne.
No dobrze, ale jeżeli On to zrobił, abyśmy mieli, to na czym
polega nasza wina? :-)
Na tym ze bez naszego grzechu nie musiałby zawisnąć na krzyżu. To grzech ludzi
to spowodował. Pan Jezus nie umarl za grzech szatana i jego aniołów , ale za
grzech ludzi i twój także.

pozdrówko
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
1122
2005-08-27 09:46:30 UTC
Post by wapniak
Post by 1122
Post by a***@op.pl
andrypio: My jesteśmy sami winni śmierci Pana Jezusa. On to zrobił dla nas
abyśmy mieli życie wieczne.
No dobrze, ale jeżeli On to zrobił, abyśmy mieli, to na czym
polega nasza wina? :-)
Na tym ze bez naszego grzechu nie musiałby zawisnąć na krzyżu. To grzech ludzi
to spowodował. Pan Jezus nie umarl za grzech szatana i jego aniołów , ale za
grzech ludzi i twój także.
pozdrówko
No dobrze, ale kto to jest konkretnie "my"?
Ja i ty to też "my".
Na czym więc polega konkretnie moja i twoja wina w tym wypadku?
--
+
1122
(Wolnomyśliciele myślą wolno
Bywa, że nawet bardzo wolno)
Adam
2005-08-27 10:18:10 UTC
My¶lê ¿e najrozs±dniej uznaæ, w ¶wietle Biblii, ¿e winni ¶mierci Jezusa z
Nazaretu na krzy¿u s± wszyscy grzesznicy. ¯ydzi byli tylko inspiratorami
zbrodni, a w³a¶ciwie wykonawcami proroctw starotestamentowych, a fizycznym
wykonawc± by³ aparat s±downiczo-represyjny Rzymu.
Jesli tonie czlowiek i inny czlowiek wskakuje mu na ratunek i ratujac go sam
tonie, to czy wina za utoniecie tego czlowieka ktory skoczyl na ratunek
obarczysz czlowieka, ktory sie topil ?

Adam
Adam
2005-08-27 10:19:31 UTC
andrypio: My jeste¶my sami winni ¶mierci Pana Jezusa. On to zrobi³ dla nas
aby¶my mieli ¿ycie wieczne.
Winni to raczej za zbyt mocne okreslenie, ale zgadzam sie z tym ze Jezus
dobrowolnie poniosl meczenska smierc dla naszego zbawieniia.
Ale jesli chodzi o konkretne pytanie zawarte w tytule" kto naprawde
ukrzyzowal Jezusa" to to odpowiedz jest jedna: BOG.
Poza tym, gdyby Jezus nie umar³ i nie zmartwychwsta³ nie by³oby dzisiaj
chrze¶cijañstwa, a ludzie dalej czekaliby na Mesjasza.
Zydzi nadal oczekuja na swojego Mesjasza, a poza Zydami nikt Mesjasza nie
oczekiwal.

Adam
wapniak
2005-08-27 11:30:31 UTC
Post by 1122
Post by wapniak
Post by 1122
Post by a***@op.pl
andrypio: My jesteśmy sami winni śmierci Pana Jezusa. On to zrobił dla nas
abyśmy mieli życie wieczne.
No dobrze, ale jeżeli On to zrobił, abyśmy mieli, to na czym
polega nasza wina? :-)
Na tym ze bez naszego grzechu nie musiałby zawisnąć na krzyżu. To grzech ludzi
to spowodował. Pan Jezus nie umarl za grzech szatana i jego aniołów , ale za
grzech ludzi i twój także.
pozdrówko
No dobrze, ale kto to jest konkretnie "my"?
Ja i ty to też "my".
Na czym więc polega konkretnie moja i twoja wina w tym wypadku?
Jaśli popełniłeś jakikolwiek grzech w swoim życiu to należysz do "my".
Gdybyś był sprawiedliwy i nie popelnił żadnego grzechu nie potrzebowałbyś
Zbawiciela i wtedy mógłbyś kombinować jak ustrzec Jezusa przed krzyżem.

pozdrówko.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
wapniak
2005-08-27 11:37:40 UTC
Post by Adam
Post by wapniak
Myślę że najrozsądniej uznać, w świetle Biblii, że winni śmierci Jezusa z
Nazaretu na krzyżu są wszyscy grzesznicy. Żydzi byli tylko inspiratorami
zbrodni, a właściwie wykonawcami proroctw starotestamentowych, a fizycznym
wykonawcą był aparat sądowniczo-represyjny Rzymu.
Jesli tonie czlowiek i inny czlowiek wskakuje mu na ratunek i ratujac go sam
tonie, to czy wina za utoniecie tego czlowieka ktory skoczyl na ratunek
obarczysz czlowieka, ktory sie topil ?
Adam
w twoim przykładzie obaj są na tym samym poziomie winy/sprawiedliwości(skrót
myslowy). Zbawienie przez śmierć na krzyżu Pana Jezusa ma całkowicie inny wymiar
umarł sprawiedliwy z niesprawiedliwych, umarł wcielony Bog za swoje stworzenie,
motywem była wielka miłość Boga do człowieka. Nie było innej drogi, tak mówił
cały ST od pierwszej księgi do ostatniej. W JCh wypełniło się 196 proroctw
mesjańskich ST. To nie to samo co człowiek ginie za człowieka.

Pozdrówko
wapniak
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
1122
2005-08-27 11:59:19 UTC
Post by wapniak
Post by 1122
Post by wapniak
Post by 1122
No dobrze, ale jeżeli On to zrobił, abyśmy mieli, to na czym
polega nasza wina? :-)
Na tym ze bez naszego grzechu nie musiałby zawisnąć na krzyżu. To grzech ludzi
to spowodował. Pan Jezus nie umarl za grzech szatana i jego aniołów , ale za
grzech ludzi i twój także.
pozdrówko
No dobrze, ale kto to jest konkretnie "my"?
Ja i ty to też "my".
Na czym więc polega konkretnie moja i twoja wina w tym wypadku?
Jaśli popełniłeś jakikolwiek grzech w swoim życiu to należysz do "my".
Gdybyś był sprawiedliwy i nie popelnił żadnego grzechu nie potrzebowałbyś
Zbawiciela i wtedy mógłbyś kombinować jak ustrzec Jezusa przed krzyżem.
pozdrówko.
No dobrze, ale czy każdy grzech przynosi śmierć Chrystusa?
Jeżeli np. nie posłucham rodziców i nie wypastuję butów, to
winien jestem przez to śmierci Chrystusa?
--
+
1122
(Wolnomyśliciele myślą wolno
Bywa, że nawet bardzo wolno)
wapniak
2005-08-27 12:10:52 UTC
Post by 1122
Post by wapniak
Post by 1122
Post by wapniak
Post by 1122
No dobrze, ale jeżeli On to zrobił, abyśmy mieli, to na czym
polega nasza wina? :-)
Na tym ze bez naszego grzechu nie musiałby zawisnąć na krzyżu. To grzech ludzi
to spowodował. Pan Jezus nie umarl za grzech szatana i jego aniołów , ale za
grzech ludzi i twój także.
pozdrówko
No dobrze, ale kto to jest konkretnie "my"?
Ja i ty to też "my".
Na czym więc polega konkretnie moja i twoja wina w tym wypadku?
Jaśli popełniłeś jakikolwiek grzech w swoim życiu to należysz do "my".
Gdybyś był sprawiedliwy i nie popelnił żadnego grzechu nie potrzebowałbyś
Zbawiciela i wtedy mógłbyś kombinować jak ustrzec Jezusa przed krzyżem.
pozdrówko.
No dobrze, ale czy każdy grzech przynosi śmierć Chrystusa?
Myślę że to pewien skrót myślowy, bo Chrystus umarł raz i zmartwychwstał.
Post by 1122
Jeżeli np. nie posłucham rodziców i nie wypastuję butów, to
winien jestem przez to śmierci Chrystusa?
W liście do Rzymian 6.23 jest napisane : "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć..."
Nie ma tam rozróżnienia za jaki grzech. Każdy grzech rodzi śmierć. Chyba że
człowiek się nawróci i żyje pod łaską to wtedy grzech nie ma nad nim mocy.

AK
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
1122
2005-08-27 12:22:11 UTC
Post by wapniak
Post by 1122
No dobrze, ale czy każdy grzech przynosi śmierć Chrystusa?
Myślę że to pewien skrót myślowy, bo Chrystus umarł raz i zmartwychwstał.
Post by 1122
Jeżeli np. nie posłucham rodziców i nie wypastuję butów, to
winien jestem przez to śmierci Chrystusa?
W liście do Rzymian 6.23 jest napisane : "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć..."
Nie ma tam rozróżnienia za jaki grzech.
Każdy grzech rodzi śmierć.
Chyba że
człowiek się nawróci i żyje pod łaską to wtedy grzech nie ma nad nim mocy.
AK
A jak się już nawróci, to więcej nie grzeszy?
--
+
1122
(Wolnomyśliciele myślą wolno
Bywa, że nawet bardzo wolno)
wapniak
2005-08-27 12:27:15 UTC
Post by 1122
Post by wapniak
Post by 1122
No dobrze, ale czy każdy grzech przynosi śmierć Chrystusa?
Myślę że to pewien skrót myślowy, bo Chrystus umarł raz i zmartwychwstał.
Post by 1122
Jeżeli np. nie posłucham rodziców i nie wypastuję butów, to
winien jestem przez to śmierci Chrystusa?
W liście do Rzymian 6.23 jest napisane : "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć..."
Nie ma tam rozróżnienia za jaki grzech.
Każdy grzech rodzi śmierć.
Chyba że
człowiek się nawróci i żyje pod łaską to wtedy grzech nie ma nad nim mocy.
AK
A jak się już nawróci, to więcej nie grzeszy?
Oj grzeszy, dużo by o tym pisać , ale najlepiej przeczytaj pierwszy list Jana
tam jest dużo na ten temat. Skrótowo mówiąc trwanie w grzechu jest czym innym
niż zgrzeszenie. Temat tem porusza równierz Paweł apostoł w Rz.7. Proponuję abyś
przeczytał oba miejsca w Biblii a na pewno rozjaśni ci sie temat.

pozdrówko
AK
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
1122
2005-08-27 12:40:22 UTC
Post by wapniak
Post by 1122
Post by wapniak
Post by 1122
No dobrze, ale czy każdy grzech przynosi śmierć Chrystusa?
Myślę że to pewien skrót myślowy, bo Chrystus umarł raz i zmartwychwstał.
Post by 1122
Jeżeli np. nie posłucham rodziców i nie wypastuję butów, to
winien jestem przez to śmierci Chrystusa?
W liście do Rzymian 6.23 jest napisane : "Albowiem zapłatą za grzech jest
śmierć..."
Post by 1122
Post by wapniak
Nie ma tam rozróżnienia za jaki grzech.
Każdy grzech rodzi śmierć.
Chyba że
człowiek się nawróci i żyje pod łaską to wtedy grzech nie ma nad nim mocy.
AK
A jak się już nawróci, to więcej nie grzeszy?
Oj grzeszy, dużo by o tym pisać , ale najlepiej przeczytaj pierwszy list Jana
tam jest dużo na ten temat. Skrótowo mówiąc trwanie w grzechu jest czym innym
niż zgrzeszenie. Temat tem porusza równierz Paweł apostoł w Rz.7. Proponuję abyś
przeczytał oba miejsca w Biblii a na pewno rozjaśni ci sie temat.
pozdrówko
AK
A czy nie ma ludzi, którzy nie trwają w grzechu?
--
+
1122
(Wolnomyśliciele myślą wolno
Bywa, że nawet bardzo wolno)
wapniak
2005-08-27 12:49:17 UTC
Post by 1122
Post by wapniak
Post by 1122
Post by wapniak
Post by 1122
No dobrze, ale czy każdy grzech przynosi śmierć Chrystusa?
Myślę że to pewien skrót myślowy, bo Chrystus umarł raz i zmartwychwstał.
Post by 1122
Jeżeli np. nie posłucham rodziców i nie wypastuję butów, to
winien jestem przez to śmierci Chrystusa?
W liście do Rzymian 6.23 jest napisane : "Albowiem zapłatą za grzech jest
śmierć..."
Post by 1122
Post by wapniak
Nie ma tam rozróżnienia za jaki grzech.
Każdy grzech rodzi śmierć.
Chyba że
człowiek się nawróci i żyje pod łaską to wtedy grzech nie ma nad nim mocy.
AK
A jak się już nawróci, to więcej nie grzeszy?
Oj grzeszy, dużo by o tym pisać , ale najlepiej przeczytaj pierwszy list Jana
tam jest dużo na ten temat. Skrótowo mówiąc trwanie w grzechu jest czym innym
niż zgrzeszenie. Temat tem porusza równierz Paweł apostoł w Rz.7. Proponuję abyś
przeczytał oba miejsca w Biblii a na pewno rozjaśni ci sie temat.
pozdrówko
AK
A czy nie ma ludzi, którzy nie trwają w grzechu?
Owszem są, każdy kto się prawdziwie nawrócił, powierzył życie Jezusowi
nie trwa w grzechu. Zdarza się mu zgrzeszyć, bo nie ma ludzi bez grzechu, ale
nie trwa w grzechu i nie ma zamiłowania w grzeszeniu. Nie wiem czy czytałeś
proponowane przeze mnie fragmenty Biblii, ale tam jest dość jasno pokazany
problem grzechu.

AK
Post by 1122
--
+
1122
(Wolnomyśliciele myślą wolno
Bywa, że nawet bardzo wolno)
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Następna strona >
Strona 1 z 2